HİZMET KOŞULLARI VE TAAHHÜT

1- Taraflar


Hizmet veren Hasan Gülpınar – İbranice Kurs Merkezi ve Tercümanlık Ofisi (bundan böyle Taraf 1 olarak anılacak), hizmet alan ise bu sözleşmeyi onaylayan ve hasangulpinar.com’dan hizmet almayı onaylayan müşteri (bundan böyle Taraf 2 olarak anılacak).


2- Amaç


Taraf 1 ve Taraf 2 arasında meydana gelen her türlü yazışma ve iş akdinde her iki tarafın haklarının korunması amacıyla bu anlaşma düzenlenmiştir.


3- Tarafların sorumlulukları


Her iki taraf yapılan iş antlaşmasında belirtilen şekilde davranmakla sorumludur. Her iki tarafın da rızası olmadan ve mahkeme kararı olmaksızın aralarında yapmış oldukları iş akdini açıklayamaz ve ilan edemezler. Verilen hizmette hataların veya eksikliklerin olması halinde Taraf 1 ücretsiz olarak yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.


4- Sorumluluklar ve Gizlilik


Taraf 1, kendi iletişim sayfaları veya web sitesi üzerinden paylaşılan hiçbir doküman veya bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşamaz.


5- Süre ve Fesih


Bu sözleşmenin süresi en fazla 1 aydır. Tarafların onayıyla sürede değişiklik yapılabilir.


Taraflar cayma hakkını iş bitim süresinden 15 gün önce bildirmek suretiyle kullanabilirler. Bu süreçte dosya üzerinde Taraf 1 tarafından yapılan çalışmalar oranında ücretlendirme yapılır. Çalışma tamamlandıktan sonra, Taraf 2 dosyayı incelemekle yükümlüdür. Tamamlanan dosyanın teslimiyle birlikte Taraf 2 bir hafta içerisinde hata veya eksikliğin giderilmesi için bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde çalışma tamamlanmış sayılır.


6- İletişim


Bu sözleşmedeki her türlü iletişim aksi belirtilmedikçe Taraf 2’nin e-posta adresi ile Taraf 1’in e-posta adresi üzerinden Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılır. Taraf 2’nin e-posta adresine çalışmanın ulaştığı günden 7 gün sonra tebligat süresi tamamlanmış sayılır.


7 – İhtilafın Çözümü- Hakeme başvurma


Tüm anlaşmazlıklar 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun tahkim hükümlerine göre çözüme bağlanacaktır. Anlaşmazlıklarda Türk Maddi Hukuk Hükümleri uygulanacak ve bu hükümlere göre anlaşmazlık çözülecektir.